Προσφορά Staron by Samsung – Ομογενείς επιφάνειες με 190€ ανά τρέχων μέτρο